Lokasi: Offline

Ahli K3 Umum Kemnaker RI Jakarta

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JAKARTA

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JAKARTA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 22 Juli – 7 Agustus 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Pusat K3, Jakarta Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- *tidak termasuk pajak Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JAKARTA Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Surabaya

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 22 Juli – 7 Agustus 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Yello Hotel, Surabaya Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Depok

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 22 Juli – 7 Agustus 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Wisma Makara UI, Depok Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- *tidak termasuk pajak Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Read More »

Pelatihan Ahli K3 Umum Kemnaker RI Jogja

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 22 Juli – 7 Agustus 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Hotel Pop Sangaji, Yogyakarta Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- *tidak termasuk pajak Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Pekanbaru

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE PEKANBARU

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE PEKANBARU Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 6 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Favehotel, Pekanbaru Biaya Pembinaan πŸ’΅: PersonalΒ Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI Surat Keterangan …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE PEKANBARU Read More »

Pembinaan AHli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Depok

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 6 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Wisma Makara UI, Depok Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI JOGJA

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI – JOGJA

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 6 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Hotel Pop Sangaji, Yogyakarta Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker …

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI – JOGJA Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Surabaya

Pembinaan Ahli K3 Umum Umum Kemnaker RI – SURABAYA

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 6 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Yello Hotel, Surabaya Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Umum Kemnaker RI – SURABAYA Read More »

PEMBINAAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI MEDAN

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE MEDAN

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE MEDAN Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 27 Juni – 17 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: SAKA Hotel, Medan Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE MEDAN Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Lampung

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE LAMPUNG

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE LAMPUNG Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 25 Juli – 10 Agustus 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Yunna Hotel, Lampung Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE LAMPUNG Read More »

PEMBINAAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI SEMARANG

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SEMARANG

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SEMARANG Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 06 Juli Lokasi Pelaksanaan πŸ“: POP Hotel Pemuda, Semarang Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SEMARANG Read More »

PEMBINAAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI BANDUNG

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE BANDUNG

Telah Dibuka !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE BANDUNG Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 20 Juni – 6 Juli 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Hotel Dafam Rio, Bandung Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE BANDUNG Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikas iKemnaker RI Surabaya

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA

DITUTUP !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 17 Mei – 2 Juni 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Yello Hotel, Surabaya Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI Surat …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE SURABAYA Read More »

Pembinaan AHli K3 Umum Kemnaker RI Jogja

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA

DIBUKA !! Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 17 Mei – 2 Juni 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Hotel Pop Sangaji, Yogyakarta Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE JOGJA Read More »

Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Depok

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK

Telah Dibuka !! PembinaanΒ Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Tanggal Pelaksanaan πŸ“…: 17 Mei – 2 Juni 2022 Lokasi Pelaksanaan πŸ“: Wisma Makara UI, Depok Biaya Pembinaan πŸ’΅: Personal Rp. 5.500.000,- Utusan Perusahaan Rp. 7.000.000,- Persyaratan Pendaftaran πŸ“: D3/S1 Semua Jurusan Ijasah terakhir Fasilitas πŸ’»: Sertifikat Calon Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI …

Pembinaan Ahli K3 Umum Kemnaker RI – OFFLINE DEPOK Read More »